Zave
010-884 49 33

Betalnings- och leveransvillkor

Att handla från Zave är enkelt, tryggt och smidigt. Nedan hittar du information om våra köpvillkor som gäller när du handlar i vår webbshop. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.
Garantier, m.m.
  • Om en produkt omfattas av garanti framgår detta, liksom uppgifter om garantitid och övriga villkor för att garantin ska kunna göras gällande, i anslutning till respektive produktbeskrivning på Webbplatsen. Om en produkt avviker från en sådan uttrycklig garanti ska den anses felaktig, om inte avvikelsen är utan betydelse för användningen av produkten. Zave ansvarar härutöver endast för fel som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. Reservdelar tillhandahålls av Zave AB vid tillämpning och godkännande av material garanti.
  • Information om en produkts användningsområde eller om produkten i övrigt, och som inte utgör del av en uttrycklig garanti enligt ovan, utgör endast allmänna upplysningar. Zave ansvarar inte för sådan information.
  • Zave ansvarar inte för skada som en produkt orsakar på person eller på fast eller lös egendom eller för följderna av sådan skada.
  • Vid köp för ändamål som har samband med näringsverksamhet ansvarar Zave inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst eller annan ekonomisk följdskada, nytta eller annan affärsförlust som du kan tänkas göra och inte heller för följdskada hos dig eller skada hos tredjeman.