010-884 49 33

Dataskyddspolicy

VILLKOR FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Gäller från och med 18.07.2022Dessa villkor för behandling av personuppgifter (nedan kallade "villkoren") fastställs av Zave AB (registreringskod 559146-5355 , adress Box 156, 101 23 STOCKHOLM, webbplats zave.se, nedan kallade "vi") i egenskap av den registrerade ("du"). ) Principer för behandling av personuppgifter för den personuppgiftsansvarige.


När vi agerar som ett auktoriserat personuppgiftsbiträde agerar vi i enlighet med de databehandlingsavtal som ingåtts mellan oss och de personuppgiftsansvariga och även i enlighet med tillämplig lagstiftning. Förutom att se till att vi, i egenskap av registeransvarig, behandlar personuppgifter i enlighet med relevant lagstiftning, håller vi alla andra uppgifter som vi får kännedom om och som omfattas av sekretess konfidentiella (med förbehåll för tillämpliga undantag) och säkrar dem.Läs villkoren noggrant innan du använder webbplatsen och ingår ett avtal med oss. Om du inte godkänner villkoren ska du sluta använda webbplatsen eller ingå ett avtalsförhållande med oss.


Vi förbehåller oss rätten att uppdatera villkoren från tid till annan genom att meddela dig på vår webbplats och/eller via e-post.1. SAMMANSÄTTNING AV PERSONUPPGIFTER


För att uppnå de mål som anges i villkoren behandlar vi några eller alla följande personuppgifter, även om den exakta sammansättningen av de behandlade personuppgifterna skiljer sig åt i varje enskilt fall, men vi utgår alltid från principen att vi behandlar personuppgifter så lite som är nödvändigt för att uppnå målet:för- och efternamn;

Personligt identifikationsnummer;

adress för leverans av varor och installation av utrustning;

e-postadress;

telefonnummer;

Uppgifter om betalningsmedel;

betalningshistorik, information om skulder osv;

Uppgifter som rör bedömningen av solvens (bankkontoutdrag, kreditupplysningar);

köphistorik;

Fjärrläsbara uppgifter om kundens användning av enheterna för att säkerställa att enheterna och tjänsterna fungerar (t.ex. förbrukningskostnader, felkoder, inställningar som valts av användaren);

uppgifter om samtycken och förbud mot direktmarknadsföring;

Andra personuppgifter som vi får kännedom om i samband med normala tjänster eller i kommunikation med enskilda personer.


Vi samlar också in icke-personaliserad information, inklusive uppgifter om längden på besök på webbplatsen, antalet klick och användarens beteende, men vi gör detta endast i syfte att analysera och göra webbplatsen mer bekväm. Vi använder endast säkra tjänster som Google Analytics. Vi sammanställer också relevanta statistiska sammanfattningar för kommersiella ändamål, men i processen omvandlas dina personuppgifter till icke-personaliserade uppgifter som lagras i ett säkert dataregister.2. ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV UPPGIFTER


Vi behandlar personuppgifter om det är nödvändigt för att möjliggöra användningen av webbplatsen (inklusive e-butiken) eller för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig. Vi behandlar dina: (i) namn, personnummer, kontaktuppgifter och adress för att förbereda och administrera avtal och beställningar, tillhandahålla tjänster och varor samt installera och leverera varor; (ii) uppgifter om betalningsmedel för att möjliggöra betalning av tjänster och varor och återbetalning av betalning; (iii) betalningshistorik och information om skulder för att hantera kundrelationer och avvecklingar. Vi behandlar också dina personuppgifter för att skicka meddelanden om avtalsförhållanden, inklusive svar på dina kommentarer, frågor och förfrågningar.


Om du ringer till oss eller skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter (inklusive lagring av e-post och inspelning av samtal vid anmälan) för att besvara dina frågor och förbättra kvaliteten på kundtjänsten. I detta fall kommer dina personuppgifter att behandlas utifrån vårt legitima intresse av att säkerställa en smidig kundsupport.


På grundval av våra legitima intressen behandlar vi uppgifter som rör bedömningen av solvens, t.ex. kreditupplysningar om dig (t.ex. taust.ee och accountscoring.com) och bankkontoutdrag som du har delat med oss. Vi behandlar uppgifter om betalningsförmåga endast för att kontrollera potentiella kunders tillförlitlighet och betalningsförmåga.


Baserat på vårt legitima intresse behandlar vi också uppgifter om köphistorik (inköpsdatum, produkt, kvantitet, kunduppgifter) för att sammanställa recensioner av produkter och tjänster och analysera kundernas preferenser.


Vi kan också behandla dina personuppgifter för att uppfylla de skyldigheter som anges i lagstiftningen, t.ex. för att säkerställa skyddet av personuppgifter, för att lagra personuppgifter under den period som krävs för att uppfylla skyldigheter enligt lag (t.ex. för bokföringsändamål) och för att uppfylla andra skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning.


Vi kan behandla dina personuppgifter i händelse av en tvist mellan oss för att skydda våra legitima intressen.


Med ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter för att skicka dig nyhetsbrev, blogguppdateringar, reklam, marknadsföring och annan information via e-post. Du kan när som helst avregistrera dig från sådana sändlistor genom att klicka på lämplig knapp i sidfoten av e-postmeddelandet.


Vi ber alltid om ditt uttryckliga samtycke för att behandla personuppgifter om vi använder dem för andra ändamål än de som anges i villkoren. Du kan när som helst återkalla ett sådant samtycke.3. SÄKERHETSÅTGÄRDER


Vi behandlar personuppgifter endast om det finns en rättslig grund och endast för legitima ändamål. Vi använder säkerhetsåtgärder och lagrar personuppgifter på ett sådant sätt att säkerheten och sekretessen för personuppgifter garanteras. Personuppgifter kan endast nås av personer för vilka det är nödvändigt i samband med utförandet av arbetsuppgifter eller till vilka utlämnande av personuppgifter är i enlighet med villkoren eller lagstiftningen.


Vi tillämpar lämpliga fysiska, organisatoriska och IT-säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller obehörig åtkomst och avslöjande.


Personuppgifter lagras på servrar som är belägna i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i länder som har anslutit sig till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Uppgifter kan överföras till länder vars dataskyddsnivå har bedömts som adekvat av Europeiska kommissionen.


Vi ansvarar inte för missbruk av dina personuppgifter på grund av skadlig kod på din enhet.4. RECEIVERS


Vi har rätt att avslöja och överföra personuppgifter utan ditt föregående samtycke till auktoriserade bearbetare som agerar för vår räkning och enligt relevanta databehandlingsavtal, inklusive installatörer av utrustning, leverantörer och säljare, produkt- och tjänsteutvecklare, kreditregister, revisorer, leverantörer av IT-lösningar/utveckling och datavärdskap och analysleverantörer, leverantörer av transport- och postpaidtjänster. Vi överför också uppgifter för att uppfylla skyldigheter som följer av lagstiftning. För att skydda våra rättigheter har vi rätt att lämna ut personuppgifter till tredje part, inklusive standardregistret etc., till tredje part för indrivning av fordringar (inkassotjänst), juridiska rådgivare, revisorer etc.


Vi kan ge leverantörer av marknadsföringstjänster (digital marknadsföring, direktmarknadsföring, kampanjer, kampanjer) (t.ex. Facebook) tillgång till personuppgifter som samlas in och lagras som en del av våra marknadsföringskampanjer. I det här fallet blir leverantörerna av marknadsföringstjänster bearbetare av personuppgifter som godkänts av oss.


En detaljerad lista över de personuppgiftsbiträden som vi har godkänt och innehållet i behandlingen finns nedan:5. RADERING OCH LAGRING


Vi behåller personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå de syften som beskrivs i villkoren, för att skydda våra rättigheter eller för att uppfylla våra skyldigheter enligt lagstiftningen. Vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter och behandlar dem endast när det är nödvändigt.


Personuppgifter lagras i upp till fem år från det att kundförhållandet upphör, med undantag för personuppgifter som rör fullgörandet av det avtal som ingåtts med kunden (inklusive skulder), som lagras i upp till tio år från det att kundförhållandet upphör. När de ovannämnda perioderna har gått ut kommer de relevanta personuppgifterna att raderas, såvida inte behandlingen av personuppgifter är nödvändig på grund av omständigheterna för att skydda våra legitima intressen, t.ex. i händelse av avtalstvister eller andra tvister mellan oss (inklusive på grund av en pågående tvist). Vi har också rätt att anonymisera personuppgifter efter ovannämnda perioder, dvs. att behandla personuppgifter på ett sådant sätt att uppgifterna inte längre kan behandlas som personuppgifter.


För att uppfylla bokföringskraven sparar vi originalbokföringshandlingarna i sju år från slutet av det räkenskapsår då originalhandlingen registrerades i bokföringen.


Oavsett när kundrelationen upphör kan vi med kundens samtycke i förväg behandla användarens personuppgifter för direkt marknadsföring tills användaren har återkallat sitt samtycke. Om personen förbjuder direktmarknadsföring (återkallar sitt samtycke) och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, lagras information om förbudet i den utsträckning som krävs för att säkerställa efterlevnaden av förbudet mot att skicka direktmarknadsföringsmeddelanden.


Vi har rätt att behandla icke-personaliserade uppgifter (inklusive personuppgifter som har behandlats irreversibelt på ett sådant sätt att de inte kan kopplas till någon identifierbar fysisk person) både under och efter det att avtalet mellan oss är giltigt och att tillåta behandling av samarbetspartners i syfte att utveckla våra tjänster och lösningar och för statistisk analys .


6. DINA RÄTTIGHETER


Du kan när som helst be oss om information om behandlingen av dina personuppgifter. Enligt tillämplig lag har du eller kan du ha rätt till:


begära att dina personuppgifter raderas;

begära rättelse av dina personuppgifter;

begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, men i detta fall kan du kanske inte använda vår webbplats eller våra tjänster fullt ut;

invända mot användningen av dina personuppgifter;

rätten att få sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt format och i maskinläsbar form och att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig.

Om vi behandlar personuppgifter på grundval av samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke och behandlingen av personuppgifterna upphör då. Detta påverkar inte de bearbetningar som tidigare utförts.


Vi svarar på förfrågningar så snabbt som möjligt, med hänsyn till de tidsfrister som följer av lagstiftningen.7. COOKIES


Cookies på vår webbplats Cookies är små textfiler som sparas på besökarens enhet av webbläsaren när du besöker webbplatsen. Cookies kommer ihåg dig och dina preferenser så att vi kan ge dig relevant information, rekommendationer och förbättra användarupplevelsen.


Bland de cookies som används finns obligatoriska cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Dessutom använder vi cookies för att analysera trafiken på webbplatsen, men vi ber om ditt samtycke till att använda sådana cookies. Du kan inaktivera användningen av cookies i din webbläsare. De cookies som vi använder gör det inte möjligt att identifiera dig. I samband med detta kan vi dela uppgifter om webbplatsanvändning med våra samarbetspartners och analytiker inom sociala medier och reklam, som kan kombinera uppgifterna med andra uppgifter som de har tillgång till.8. VILLKOR FÖR NYHETSBREV


Zave AB använder den information som kunden lämnar i formuläret för anmälan till nyhetsbrevet för att skicka marknadsföringsinformation i form av nyhetsbrev till kunden. Kunden bekräftar sitt samtycke till att få relevant information genom att fylla i de fält som krävs för att ansluta sig till nyhetsbrevet och trycka på knappen Anmäl dig. Zave AB behandlar den mottagna informationen noggrant och i enlighet med dataskyddslagen och Zave AB:s villkor för behandling av personuppgifter.


Kunden kan när som helst ändra sig genom att klicka på länken för avregistrering i sidfoten av det e-postmeddelande som han eller hon får via e-post. För att skicka nyhetsbrev använder Zave AB MailChimp-programmet, vars sekretesspolicy finns här.
9. FÖRFRÅGNINGAR OCH KLAGOMÅLOm du har frågor eller klagomål om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta oss (kontakt@zave.se).