010-884 49 33

Värmepumpar garanti upp till 5 år

När du genomför ett köp på en av Zaves webbplatser skyddas du alltid av konsumentköplagen och köplagen. Vidare erbjuder vi dig alltid garantier när du köper din pump från oss. Om du väljer att även beställa installation till din värmepump omfattas du oftast av vår helgaranti. Beställer du enbart pump så gäller två års materialgaranti.

GARANTI


Garantin ger dig som kund en extra trygghet. Uppstår fel på produkten eller ingående komponenter skickas en installatör som ser till att ersätta den trasiga delen om du köpt din värmepump med installation av Zave AB. Köper du eller har köpt utan Installation från Zave AB gäller 2 års materialgaranti.  


Vid garantiärende om värmepump är köpt utan installation gäller 2 års materialgaranti. Materialgarantin innebär att vi ersätter den eller de delar i värmepumpen som behöver bytas och konstaterats felaktiga. Kunden skall även vid felanmälan bifoga installationsintyg från behörig certifierad installatör samt felsökningsprotokoll som visar vad som behöver åtgärdas. Installationsintyg och felsökningsprotokoll är obligatoriska att bifoga för att garantin skall kunna åberopas. Materialgaranti gäller ej om du köpt utan installation och väljer att demontera/flytta värmepumpen.


Garantin gäller bara funktionsfel som uppstår utan yttre åverkan. Om din produkt skadats av yttre åverkan, t.ex. genom skadegörelse eller blixtnedslag, gäller ej garantin och du bör då kontakta ditt försäkringsbolag.


Vid ej garantiärende såsom handhavandefel eller yttre påverkan etc och tekniker kommer till kunden  så debiteras en kostnad för besök av tekniker, se "övriga kostnader".


Garantin gäller heller inte om pumpen har fått utstå vanvård eller ej hanterats på sådant sätt som anges i manualen som medföljer respektive pump. Det är därför viktigt att du ser till att sköta och serva din värmepump enligt de instruktioner du får med ditt köp. Med en välskött pump undviker du skador, men om du ändå skulle uppleva problem är du välkommen att kontakta oss.


Garanti gäller ej om du väljer att demontera/flytta värmepumpen.


Vi ser till att alltid ha reservdelar tillgängliga om du drabbas av ett fel som kan anses vara orsakat av tillverkaren.


TÄNK PÅ!


Innan du kontaktar en montör för felsökning och reparation som du anser omfattas av din garanti ska Zave kontaktas. Zave måste alltid godkänna arbete som utförs på din pump inom helgarantins omfattning. Görs inte detta tvingas du som kund stå för de reparationskostnader som uppstår.


Vid en felaktig installation är det den installatör som monterat din pump som står för reparationskostnaderna. Vid fabrikationsfel byts den felaktiga delen ut kostnadsfritt, detta förutsätter dock att montören inte finner tecken på att vanvård eller felaktig hantering av pumpen orsakat felet. Om så är fallet så får du som kund stå för reparationskostnaderna.


Se alltid till att du sköter din värmepump på ett korrekt vis. Hur du ska sköta din pump anges tydligt i tillverkarens instruktionsmanual som följer med vid köpet.


Garantin omfattar inte förbrukningsvaror (t.ex. filter) eller kostnader som uppstår i samband med ett fabrikationsfel eller en felaktig montering. Du kan alltså inte kräva ersättning för förlorad energibesparing under den tid det tar tills din pump åter är funktionsduglig.
Garanti, bergvärme


Dessa garantier gäller om du väljer att beställa din värmepump med installation från Zave:


 • Nibe: 3 års helgaranti, 3 års försäkring, se NIBEs hemsida för Garantivillkor.

Garanti, frånluftsvärmepumpar


Dessa garantier gäller om du väljer att beställa din värmepump med installation från Zave:


 • Nibe: 3 års helgaranti, 3 års försäkring, se NIBEs hemsida för Garantivillkor.


Garanti, luft-luftvärmepumpar


Dessa garantier gäller om du väljer att beställa din värmepump med installation från Zave:


 • Bosch: 5 års garanti
 • Fujitsu: 5 års garanti
 • Mitsubishi: 5 års garanti
 • Panasonic: 5 års garanti 
 • Toshiba: 5 års garanti
 • Innova: 5 års garanti
 • Hitachi: 5 års garanti
 • Cooper & Hunter: 5 års garanti
 • Ambista Electric: 5 års garanti

För dig som väljer att INTE köpa installation via Zave, gäller följande:


alla varumärken har 2 års materialgaranti.


Garanti, luft-vattenvärmepumpar


Dessa garantier gäller om du väljer att beställa din värmepump med installation från Zave:


 • Mitsubishi: 5 års helgaranti
 • Panasonic: 5 års helgaranti

För dig som väljer att INTE köpa installation via Zave, gäller följande:


alla varumärken 2 års materialgaranti.


Övrigt


 • AirPatrol: 1 år
 • Combi Control: 1 år