010-884 49 33

FAQ Bergvärme

Nedan hittar du våra FAQs för de olika värmelösningar som vi erbjuder.

På den här sidan hittar du vanliga frågor om bergvärme.


Hittar du inte svaret på din fråga, klicka då här för att fråga en expert.


Hur fungerar bergvärme?


Långt ner i berggrunden finns lagrad värmeenergi, det är denna som hämtas när du har bergvärme. Temperaturen vid olika djup är i princip samma hela året och ju längre ner du borrar ju högre temperaturen får du. Det normala är att borra mellan 120-240 meter där temperaturen är någonstans mellan 2-8°C.


När borrhålet är på plats förs två slangar (ihopsvetsade i botten) ner i borrhålet. I slangarna finns en frostskyddsvätska som pumpas upp till husets värmepump där värmeenergin, som den hämtat i berggrunden, avges. När frostskyddsvätskan blivit avkyld i värmepumpen transporteras vätskan ner i berggrunden igen för att hämta ny värmeenergi.


Systemet i en bergvärmelösning är slutet så frostskyddsvätskan kommer aldrig i kontakt med grundvattnet.


När är det bra att ha bergvärme?


Bergvärme är bra för både mindre och större fastigheter och hushåll som har en medelhög till hög energiförbrukning. Bergvärme har en hög initial kostnad men kommer på sikt spara dig pengar när den sänker din energiförbrukning. Bergvärme är inte en bra lösning om du har eluppvärmda element eller en låg energiförbrukning. Då kommer det ta för lång tid för dig att spara in den initiala investeringskostnaden som bergvärme innebär.


Hur mycket kan bergvärme sänka min energiförbrukning?


Bergvärme kan spara dig upp till 80 % av din energiförbrukning.


Kan flera hushåll få värme från samma borrhål?


Tekniskt sett, ja. Men då behöver hålet borras djupare för att generera mer energi åt alla hushållen. Risken är annars att rätt mängd energi inte kommer hushållen tillgodo.


Om hålet inte är tillräckligt djupt kan det ibland behöva borras flera mindre hål för att få upp rätt mängd energi. Det gäller oavsett om det är för ett eller flera hushåll.


När är det bäst att borra för och installera bergvärme?


Det finns egentligen inga begränsningar, det går att installera bergvärme året.


Vad är det aktiva borrdjupet?


Det aktiva borrdjupet är där berget börjar och nedåt. För var 20:e meter du borrar kan du normalt utvinna 1 kW men hur det ligger till skiljer sig från borrhål till borrhål.


Vad betyder Normbrunn-07?


Det är kriterier framtagna av Sveriges geologiska undersökning som ställer krav på bland annat borrutrustning, brunnens utformning samt kollektorersättning. Dessa krav är obligatoriska inom Stockholm stad och inkluderar även vatten med uppslammat borrkax skall omhändertas så att till exempel inte igensättning uppstår på dagbrunnen.


Vad händer om jag börjar en installation utan tillstånd?


Att utföra en installation utan tillstånd är olagligt och man kan även bli åtalsanmäld. För övrigt tillkommer det en straffavgift på 3000 kr, så kallat miljösanktionsavgift samt avgifter för handläggning av detta utställt av miljöförvaltningen.


Finns det speciella regler om man har köldmedium på mer än 10 kg?


I det fallet att din värmepumpanläggning innehåller 10kg köldmedium eller mer gäller regler för bland annat anmälningsplikt, årlig kontroll samt rapportering enligt ny förordning (trädde kraft januari 2008).


Hur kan jag mäta energibrunnen på bästa sätt?


Ta hjälp av en installatör om just ditt fall. Ett beräkningsprogram går att ladda ner som underlättar beräkningen för installatörer och borrare.


Kan man borra för bergvärme om man bor nära en strand?


Om du behöver borra inom 50 meter från strandlinjen vid östra Mälarens vattenskyddsområde är det länsstyrelsen som du skall vända dig till för tillstånd


Läs mer om bergvärmepumpar.

Läs mer
FAQ Bergvärme