010-884 49 33

FAQ Frånluft

Nedan hittar du våra FAQs för de olika värmelösningar som vi erbjuder.

På den här sidan hittar du vanliga frågor om frånluftsvärmepumpar.


Hittar du inte svaret på din fråga, klicka då här för att fråga en expert.PROBLEM MED TEMPERATUREN


Det är kallt i huset – vad kan jag göra?


Först och främst ska du kolla i användarhandboken du fått med värmepumpen. Innan du kontaktar servicetekniker, brukar följande rekommenderas för att kontrollera eller justera temperaturen.


 • Granska termostaterna och se till att de är öppna så att allt cirkulerar som de skall utan stopp i systemet.
 • Se till att driftläget är rätt.
 • Se till att alla filter fungerar.
 • Kontrollera panntrycket.
 • Se till att anläggningen är urluftad.
 • Se till att säkringarna och jordfelsbrytarna sitter ordentligt, inget glapp uppstår.
 • Starta om frånluftsvärmepumpen och se om problemet kvarstår.

Om inget av detta hjälper kan du kontakta oss för vidare hjälp.


Vattnet är ljummet men huset är varmt – vad ska jag göra?


 • Se till att inställningarna är rätt för varmvattenproduktionen.
 • Se till att rätt inställningar är på blandningsventilen.
 • Se till att frånluftsvärmepumpen är urluftad, se instruktioner för detta i manualen.
 • Starta om frånluftsvärmepumpen.

Om inget av detta hjälper kan du kontakta oss för vidare hjälp.


Varför visar värmepumpen en felaktig utomhustemperatur?


Att utomhustemperaturen ibland visas felaktig kan t.ex. bero på vilket väderstreck utetemperaturgivaren är riktade åt. Den ska stå i nord- eller nordvästligt läge.


Om större temperaturskillnader uppstår kan du kontakta oss.


Är det normalt att panntrycket skiftar?


Det är normalt att panntrycket skiftar. Temperatur och panntryck går hand i hand. När temperaturen ökar, ökar samtidigt panntrycket. När temperaturen sjunker, sjunker också panntrycket. Skulle panntrycket fortsätta sjunka kan det bero på luft i systemet. Kvarstår problemet trots att värmepumpen är avluftad kan det bero på läckage.


Kontakta oss vid läckage eller problem med kontinuerligt sjunkande panntryck.


SERVICE OCH UNDERHÅLL


Jag har tappat bort min manual/användarhandbok. Hur kan jag få en ny?


Om du har köpt någon av våra värmepumpar kan du kontakta oss så skickar vi en ny manual till dig.


Hur ändrar jag temperaturen på värmepumpen?


Kontrollera inställningarna i din användarhandbok. Installationsteknikern ska ha visat detta när värmepumpen installerades/köptes.


Hur ofta behöver jag byta filtret i frånluftsvärmepumpen?


Många frånluftsvärmepumpar larmar när filtret behöver bytas. Då rekommenderas samtidigt en rengöring av från- och tilluftsdonen. Notera donens inställningar innan rengöringen påbörjas och försäkra dig om att de förblir desamma efter rengöringen.


Hur ställer jag om till reservläget på värmepumpen?


Hur du ställer om till reservläget är olika för olika värmepumpar. Läs om detta i användarhandboken som följde med produkten.


Min frånluftsvärmepump låter väldigt mycket – vad kan det bero på?


Dagens frånluftsvärmepumpar ska inte låta speciellt mycket, men om du upplever onormalt mycket ljud kan du kontrollera att:


 • Frånluftsvärmepumpen står rakt upp (lodrätt).
 • Den står minst 1 cm från väggar, skåp och inklädnader.
 • Transportsäkringar och lyfthjälpmedel är borttagna.
 • Systemet är avluftat.

Om inget av detta hjälper kan du kontakta oss för vidare hjälp.


Vad ska jag göra för att få en högre temperatur på mitt varmvatten?


I produktmanualen som kom med köpet hittar du instruktionerna för detta. Tänk på att en ökad temperatur på vattnet kommer öka uppvärmningskostnader. När din värmepump installeras är den förinställd på en viss temperatur för att uppvärmningskostnaderna inte ska dra iväg.FELMEDDELANDEN & LARM


Vad skall jag göra med LP-larmet?


LP-larmet kommer när det är för lite köldmedium i värmepumpen eller när ventilationsflödet är för lågt. Det kan också vara luftfiltret eller ventilationsdonen som inte är stängda. Kontrollera också att frånluftsfläkten snurrar.


Om inget av detta hjälper kan du kontakta oss för vidare hjälp.


Vad skall jag göra med TP-larmet?


TP-larmet innebär att elpatronens temperaturbegränsningar har löst ut. Se till att:


 • Stänga av frånluftsvärmepumpen.
 • Systemen är avluftat.
 • Återställa temperaturbegränsningen (se manual).
 • Starta om frånluftsvärmepumpen.

Om inget av detta hjälper kan du kontakta oss för vidare hjälp.


Vad skall jag göra med HP-larmet?


HP-larmet uppstår när kompressorn inte har blivit av med den värme som producerats. Problemet kan bero på dåligt eller inget flöde i systemet.


 • Se till att termostater för radiatorer och/eller golvvärmen är öppen
 • Se till att värmesystemet är avluftat
 • Se till att värmekurvan är rätt inställd*
 • Se till att varmvattnets stopptemperatur inte är inställd på en för hög grad
 • En orsak kan vara att smutsfiltret är igensatt och behövs i detta fall kollas av en VVS-tekniker

Om inget av detta hjälper kan du kontakta oss för vidare hjälp.


* Den huvudsakliga uppgiften för värmekurvan är att inomhustemperaturen skall vara jämn oavsett utomhustemperaturen. Frånluftsvärmepumpen ger värmen och varmvattnet efter värmekurvans funktion.


Vad skall jag göra om A-01 visas?


A-01 är en påminnelse om att du skall rengöra eller byta luften i frånluftsvärmepumpen. Se manualen för hur du går tillväga.


Vad skall jag göra om A-03 visas?


Om A-03 syns på värmepumpen kommer här några förslag på åtgärder:


 • Kontrollera att inte luftfilter och ventilationsdon är stängda eller tilltäppta
 • Kolla så att frånluftfläkten snurrar
 • Kontrollera att termostaterna för radiatorerna eller golvslingorna är öppna
 • Kontrollera att värmesystemet är avluftat
 • Kontrollera värmekurvan
 • Kontrollera att cirkulationspumpen går
 • Kontrollera att varmvattnets stopptemperatur inte är för högt inställd
 • Kontroller att smutsfiltret inte är igensatt på systemet (jobb för en VVS installatör)

Om inget av detta hjälper kan du kontakta oss för vidare hjälp.


Vad skall jag göra om A-05 visas?


Om inte larmet automatiskt återställs efter avslutad eldning kan du kontakta oss.


Vad skall jag göra om A-11 visas?


A-11 är A-01 och A-03 samtidigt.


 • Läs mer om A-01 respektive A-03
 • Starta om frånluftsvärmepumpen

Om inget av detta hjälper kan du kontakta oss för vidare hjälp.


Varför avfrostas min frånluftsvärmepump så ofta?


Beroende på vilken hastighet som luften i systemet har på sin väg ut, startar avfrostningen när lufthastigheten sjunker. Då tror värmepumpen att den låga ut-lufthastigheten beror på isbildning i system. Avfrostningen kan också bero på igentäppta filter som du då behöver rensa eller byta. I nybyggda hus kan det vara byggdamm som orsakar detta.ALLMÄNT


Hur mycket bättre är dagens frånluftsvärmepumpar mot de äldre?


Det är stor skillnad mellan dem äldre och dagens frånluftsvärmepumpar är både mer energisnåla, effektiva och driftsäkra. Tekniken går framåt hela tiden, och det går snabbt. Förutom höga krav från konsumenterna har myndigheterna ställt högre krav på energihushållningen enligt Boverkets byggregler. Det ställer höga krav på oss som säljer värmepumpar.


Vad är en tillsats?


När kompressorn inte kan tillgodose energibehovet måste frånluftsvärmepumpen använda en tillsats för att tillföra extra energi. Ofta används en elpatron men det finns även tillsatser i form av t.ex. pellets och olja/gal.


Blockering av elpatron?


Frånluftsvärmepumpen kan blockera tillsatsen om medeltemperaturen utomhus överstiger inställda värden på värmepumpen. Temperaturen kan ställas in i menyn för autolägesinställningar och vi rekommenderar att det inte ställs in på minusgrader för att minimera frysrisken.


Vad är en periodisk höjning?


En periodisk höjning innebär att kompressorn tillsammans med tillsatsen höjer temperaturen i varmvattensberedaren, vilket minskar bakterietillväxten i frånluftsvärmepumpen.


Läs mer om frånluftsvärmepumpar.

Läs mer
FAQ Frånluft